Automatically enter ktcity coupon code

Automatically enter ktcity coupon code 的使用方法详解,最全面的教程

Automatically enter ktcity coupon code 描述:

用户数:3 分类:购物插件 扩展大小:1.43MiB 最后更新时间:2021-01-05 版本:1.0.0

Automatically enter ktcity coupon code 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Automatically enter ktcity coupon code 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。

Automatically enter ktcity coupon code 插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。

Automatically enter ktcity coupon code 插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件 (2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面 (3) 打开扩展程序页面的“开发者模式” (4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面, 完成安装如有其它安装问题, 请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:https://www.关注前端.com/installation/
Bạn có biết chúng ta thường mất thời gian lãng phí khi phải nhập mã giảm giá vào website không ?. Tại sao chúng ta không để nó được nhập một cách tự động nhỉ ? Đây là công cụ đặc biệt của SOSANHGIAKHOAHOC nhằm giúp bạn tự động làm điều đó thay cho cách truyền thống cho KTCITY Cơ chế hoạt động: Nó sẽ tự kiểm tra website của bạn và sau đó chuyển hướng sang trang đã nhập MGG - coupon. Lưu ý: Kể cả khi đã nhập nhưng chưa chắc bạn đã được giảm giá nhiều do cơ chế từ KTCITY

Chrome store